Regulamin świadczenia usług GadgetValley

Art. 1

Zakres Regulaminu

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu http://gadgetvalley.eu/ należącego do Anny Koronowskiej, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą GadgetValley Anna Koronowska.
 2. Niniejszy dokument skierowany jest do osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających aktywne konto w Serwisie, które w ramach korzystania z Serwisu prowadzą działalność gospodarczą.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin, jest dostępny do wglądu w aktualnej wersji na stronie www.gadgetvalley.eu/regulamin

Art. 2

Definicje

Administrator – właściciel Serwisu – GadgetValley Anna Koronowska z siedzibą przy ul. 23 Lutego 4/6 lok. 27, 61-741 Poznań, Numer NIP: 7792307840, REGON: 365194895, e-mail: kontakt@gadgetvalley.eu.

Abonament – cykliczna opłata Użytkownika z tytułu opłaty licencyjnej za korzystanie z Serwisu umożliwiająca, w przypadku posiadania aktywnego Limitu Zamówień składanie zamówień za pośrednictwem Serwisu.

Limit Zamówień – Limit określający maksymalną łączną wartość Zamówień Produktów jaką Użytkownik może przeprowadzić za pośrednictwem Serwisu.

Klient – osoba odwiedzająca Serwis i potencjalnie zainteresowana skorzystaniem z Produktów i Usług oferowanych poprzez Serwis.

Newsletter – zawiera informacje o nowościach w Serwisie, a także materiały promocyjne i reklamowe.

Oprogramowanie –utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm., dalej zwana „ustawa o prawie autorskim”) będący oprogramowaniem komputerowym (aplikacją) i umożliwiający dostęp do zakupionych przez Użytkownika usług,  korzystanie z określonych Produktów lub funkcjonalności Serwisu.

Produkt – urządzenie, usługa bądź prawo, które może być przedmiotem Zamówienia, przy czym Produktem są w szczególności gadżety reklamowe.

Produkt Zbiorowy

Profil – miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe i inne informacje.

Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Serwisu.

Serwis – strona www dostępna pod adresem www.gadgetvalley.eu za pośrednictwem której Użytkownik może dokonywać zakupów Produktów.

Usługodawca – Administrator, bądź inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie sprzedaży Produktów oferowanych poprzez Serwis.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca aktywne konto w Serwisie. Użytkownikiem może zostać wyłącznie Przedsiębiorca.

Zamawiam – aktywacja  przycisku oznacza złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Zamówienie – należy przez to rozumieć złożone w Serwisie przez Użytkownika oświadczenie woli wyboru Produktu i Usługodawcy w celu zawarcia umowy o świadczenie usług lub Produktów z obowiązkiem zapłaty

Art. 3

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania zasad Regulaminu oraz regulaminów dodatkowych.
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Administrator i Usługodawca umożliwia korzystanie z Serwisu.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom adres email kontakt@gadgetvalley.eu przeznaczony do kontaktów z nim, na który mogą kierować wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z Serwisem i Produktem.
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu.
 5. Użytkownik akceptując Regulamin i regulaminy dodatkowe jeżeli zostały opublikowane wyraża zgodę na wysyłanie na jego adres e-mail podany w trakcie rejestracji wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego Regulaminu lub regulaminów dodatkowych, a w szczególności ich aktualnej wersji, zmian oraz innych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Wszelkie informacje dotyczące Serwisu i Produktów, w tym w szczególności Regulamin, regulaminy dodatkowe, katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w Serwisie i kierowane przez Usługodawcę do Klientów lub Użytkowników, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego i mają one wartość jedynie przykładową.
 7. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługują właściwym podmiotom uprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji Usług bądź Produktów.
 8. Prawa do logo i nazwy Serwisu przysługują Administratorowi i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i nazwy Serwisu a także firmy Administratora jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Administratora.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w ramach Serwisu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych.
 10. Administrator może wprowadzić odrębne bądź dodatkowe warunki świadczenia Produktów, w tym w formie regulaminów promocji lub regulaminów dla poszczególnych Produktów.

Art. 4

Świadczone usługi

 1. Posiadanie własnego konta i Profilu w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne, jednakże korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga wykupienia abonamentu.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu w podstawowym zakresie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dochodzi w sytuacji pomyślnego zakończenia procesu rejestracji, to jest założenia konta oraz akceptacji regulaminu. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Rozwiązanie umowy dostępu do Serwisu następuje z chwilą usunięcia konta. Rozwiązanie umowy może nastąpić na skutek jej wypowiedzenia przez Użytkownika lub Administratora.
 4. Zarejestrowany Użytkownik korzystający z podstawowej wersji Serwisu ma możliwość zapoznać się z przykładową gamą Produktów oraz ich przykładowymi cenami..
 5. Pełny dostęp do Serwisu jest możliwy po uiszczeniu opłaty Abonamentowej.
 1. Możliwość zapoznania się z pełną ofertą Produktową oferowaną przez Administratora,
 2. Możliwość dokonywania indywidualnych zamówień Produktów,
 3. możliwość dokonywania zbiorczych zamówień z innymi anonimowymi Użytkownikami,
 4. Możliwość korzystania z pomocy doradcy indywidualnego, który na życzenie Użytkownika pomoże dokonać zamówienie Produktów z Serwisu.
 5. Możliwość zapoznania się z recenzjami produktów, artykułami, nagraniami lub innymi materiałami umieszczonymi w Serwisie.

Art. 5

Rejestracja

 1. Klient zainteresowany założeniem konta w Serwisie winien zwrócić się z prośbą o utworzenie konta do Administratora. Prośba o założenie konta może być złożona w formie telefonicznej lub mailowej.
 2. Klient każdorazowo przy pierwszym logowaniu do Serwisu zobowiązany jest zaakceptować regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie Przedsiębiorca.
 4. Klient w procesie rejestracji ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych może spowodować bezterminową blokadę konta.
 5. W wybranych przypadkach Administrator może odmówić założenia Klientowi konta.
 6. Poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża także zgodę na ich prezentację na Profilu UżytkownikaUżytkownik ma obowiązek aktualizacji danych podanych podczas rejestracji za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
 7. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora oraz jego kontrahentów. Użytkownik w każdej chwili bez podawania przyczyny może zrezygnować z ich otrzymywania poprzez wysłanie Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenia o rezygnacji z ich otrzymywania.
 8. Informacje, o których mowa powyżej, służą identyfikacji Użytkownika przez Serwis i Oprogramowanie oraz umożliwiają korzystanie z Serwisu.

Art. 6

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych osobowych po zalogowaniu do Serwisu za pomocą edycji profilu.
 2. Użytkownik nie może udostępniać danych umożliwiających zalogowanie się na konto osobom trzecim. Administrator nie odpowiada za działania użytkowników w związku z udostępnieniem hasła osobom trzecim.
 3. Użytkownikowi zabronione jest:
  1. zamieszczanie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających zasady obowiązujące w społeczeństwie,
  2. zamieszczanie treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru dla dzieci,
  3. propagowanie treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym autorskie,
  4. stosowanie gróźb lub inwektyw,
  5. zamieszczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści erotyczne lub pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, obrażających symbole religijne lub państwowe,
  6. zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi),
  7. promowanie innych stron internetowych, umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym, których podmiotem jest osoba trzecia albo inna strona internetowa, chyba że na podstawie odrębnej umowy zawartej uprzednio z Administratorem
  8. używanie programów (botów) generujących zapytania do Serwisu – wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS (Denial of Service),
  9. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  10. prowadzenie jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub Administratora,
 4. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
 5. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, blokada może zostać nałożona na wszystkie jego konta.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w przypadku zablokowania konta lub jego usunięcia w związku z rażącym naruszeniem Regulaminu.
 7. Z Serwisu mogą zostać usunięte umieszczone przez Użytkownika materiały niezgodne z Regulaminem bez konieczności informowania go o tym.

Art. 7

Wymagania techniczne

 1. Serwis i Oprogramowanie mogą zawierać takie elementy, jak:
 2. aktywne linki umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Administrator, Administrator zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
 3. ramki,
 4. reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, komputera osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego, o co najmniej następujących parametrach:
 1. dostęp do Internetu 256 kbps lub szybszy,
 2. zainstalowana przeglądarka internetowa,
 3. miejsce na dysku, gdzie ilość wymaganego miejsca na dysku zależy od wielkości i ilości pobranych Publikacji elektronicznych;
 • Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach z włączoną obsługą plików „cookies”:
  1. Internet Explorer 7 (lub nowszych),
  2. Mozilla Firefox 3 (lub nowszych),
  3. Opera 10 (lub nowszych),
  4. Google Chrome 8 (lub nowszych).
 1. W przypadku wystąpienia innych szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać urządzenia, informacje w tym zakresie prezentowane będą w Serwisie w odrębnych regulaminach.

Art. 8

Świadczone Usługi

 1. Zarejestrowany Użytkownik korzystający z podstawowej wersji Serwisu ma możliwość zapoznać się z przykładową gamą Produktów, a także zapoznać się z cenami Produktów natomiast nie ma możliwości dokonania Zamówienia.
 2. Użytkownik może wykupić Abonament, który umożliwi dostęp do pełnej wersji Serwisu, przy czym wysokość Abonamentu jest powiązana z wysokością otrzymanego przez Użytkownika początkowego Limitu Zamówień. Płatność za okres Abonamentowy dokonuje się z góry za każdy wybrany okres Abonamentowy.
 3. Każdorazowo na żądanie Użytkownik otrzymuje spersonalizowaną ofertę Abonamentową.
 4. Po wybraniu i opłaceniu Abonamentu Użytkownik otrzymuje możliwość dokonywania zamówień Produktów, do wyczerpania Limitu Zamówień. Limit Zamówień może zostać wykorzystany w każdym czasie w trakcie obowiązywania Abonamentu. Do Limitu Zamówień wlicza się łączną wartość zamówień dokonanych przez Użytkownika w danym okresie Abonamentowym.
 5. Użytkownik wykupując Abonament otrzymuje dostęp do pełnej wersji Serwisu. Jest on wówczas zobowiązany do uiszczania na rzecz Administratora cyklicznej opłaty licencyjnej za możliwość korzystania z pełnej wersji Serwisu, zaakceptowanej w ofercie, bez względu na posiadany Limit Zamówień.
 6. W przypadku przekroczenia początkowego Limitu Zamówień Użytkownik ma możliwość dokupić dodatkowy pakiet zwiększający Limit Zamówień w obowiązującym okresie Abonamentowym lub zwiększyć wartość Abonamentu. W przypadku zwiększenia wartości Abonamentu, zwiększa się Limit Zamówień o różnicę pomiędzy Limitem Zamówień określonym w nowym Abonamencie, a Limitem Zamówień obowiązującym w starym Abonamencie.
 7. Użytkownik ma możliwość składania zamówień na Produkty przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu, wyłącznie w przypadku gdy posiada aktywny i opłacony Abonament oraz dostępny Limit Zamówień. Wraz z każdym zamówieniem Produktów Limit Zamówień zmniejsza się o wartość dokonanego zamówienia.
 8. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży wybranych Produktów między Administratorem a Użytkownikiem (dalej zwana „Umową sprzedaży”) pod warunkiem potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez Administratora.
 9. Użytkownik składając zamówienie na Produkt, wybiera ilość oraz rodzaj i dokonuje zakupu poprzez aktywację przycisku „Zamawiam”.
 10. Użytkownik ma możliwość personalizacji niektórych oznaczonych Produktów.
 1. Użytkownik ma obowiązek przed złożeniem Zamówienia zapoznać się z dodatkowymi informacjami lub regulaminami dodatkowymi jeżeli są przewidziane.
 2. Użytkownik ma możliwość przyłączenia się do zamówień innych Użytkowników na oznaczone w Serwisie Produkty Zbiorowe w oznaczonym na stronie Produktu Zbiorowego terminie.
 3. W przypadku przyłączenia się do Zamówienia Produktu Zbiorowego, Użytkownik zobowiązany jest dokonać zakupu wskazanych przez siebie Produktów za cenę określoną w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Cena Produktu podana przez Administratora nie może być wyższa niż cena Produktu podana w Serwisie.
 4. Użytkownik zamawiający Produkt Zbiorowy po podaniu przez Administratora ostatecznej ceny, zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatecznej ceny za Produkt Zbiorowy. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, że cena za Produkt Zbiorowy została zaakceptowana i Użytkownik zobowiązany jest do jej zapłaty.
 • sprzedaży Produktu lub Produktu Zbiorowego pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 1. Termin realizacji Zamówienia Produktu zależny jest od realizacji Zamówienia oraz czasu przesyłki przez kontrahentów Administratora przez co może on wynosić nawet do 3 miesięcy.

Art. 9

Cennik oraz inne koszty

 1. Ceny zamieszczonych w Serwisie Produktów podane są w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT. Podatek ten zostanie doliczony do faktury według aktualnie obowiązującej stawki.
 2. Cenniki za Abonament jest uregulowany w osobnym dokumencie przesłanym Użytkownikowi.
 3. Płatności za Abonament dokonywane są na podstawie wystawionych przez Administratora faktur VAT z maksymalnym 7-dniowym terminem płatności na rachunek bankowy tam wskazany.
 4. Płatność z tytułu Zamówionych Produktów następuje na podstawie wystawionej przez Administratora faktury VAT z maksymalnie 30-dniowym terminem płatności na rachunek bankowy tam wskazany.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.
 6. Opłata za usługę abonamentową jest pobierana zgodnie z wybraną przez Użytkownika ofertą abonamentową. Opłaty uiszczane są za wybrany okres Abonamentowy z góry.
 7. W ramach oferowanych Produktów Użytkownikom mogą zostać zaoferowane promocje, określone w odrębnych regulaminach.
 8. W przypadku braku terminowej zapłaty za Abonament lub zamówione Produkty, dostęp do wszystkich płatnych funkcji Serwisu zostaje zablokowany.
 9. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość ponownie aktywować usługę, wnosząc zaległą opłatę.
 10. Możliwe sposoby płatności za zamówienie (karta kredytowa, karta debetowa, przelew, itp.).
 11. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

Art. 10

Licencja

 1. Użytkownik otrzymuje dostęp do Oprogramowania zaimplementowanego w Serwisie, który umożliwia mu składanie zamówień na Produkty w przypadku zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz stosownie do dodatkowych regulaminów. Administrator, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Oprogramowania, udziela Użytkownikowi prawo do odpłatnego z niego korzystania (Licencja).
 2. Licencja udzielona przez Administratora uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania z określonych funkcji Oprogramowania i korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik na podstawie udzielonej licencji w szczególności nie jest uprawniony do:
 4. rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych stanowiących element Serwisu lub Oprogramowania na rzecz osób trzecich,
 5. pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element strony www lub oprogramowania, do których przysługują Administratorowi wyłączne prawa autorskie, dla celów innych niż realizacja zawartych umów w ramach Serwisu, w szczególności dla potrzeb osób trzecich;
 6. rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia na rzecz osób trzecich danych zawartych w Serwisie bez względu na formę;
 7. udzielania sublicencji;
 8. dokonywania dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej danych stanowiących element strony www oraz oprogramowania.
 9. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
 10. Użytkownik udziela Administratorowi niezbywalnej i niewyłącznej Licencji na przesłane materiały w celu personalizacji zamówionych Produktów oraz w celach marketingowych związanych z działaniami mającymi na celu promocje Serwisu.
 11. Administrator ma możliwość udzielić sublicencji na materiały o których mowa w pkt. 5, innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub realizacji działań marketingowych prowadzonych na rzecz Administratora.
 12. Licencja o której mowa w pkt 5 ma charakter nieograniczony terytorialnie i czasowo.
 13. Użytkownik udziela Administratorowi niezbywalnej i niewyłącznej licencji na projekty

Art. 11

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Produktu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora.
 2. W przypadku niezgodności Produktu z umową sprzedaży Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. Za niezgodne z umową, uznaje się wyłącznie Produkty:
 4. niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem,
 5. nie mające właściwości, które Produkty powinny mieć ze względu na ich przeznaczenie lub wynikające z okoliczności,
 6. nie nadające się do celu wskazanego w Serwisie, o ile opis Produktu zawierał taką informację.
 7. Wszelkie reklamacje mogą być składane: osobiście, pisemnie, przesyłką pocztową na następujący adres Administratora: GadgetValley Anna Koronowska z siedzibą przy ul. 23 Lutego 4/6 lok. 27, 61-741 Poznań, Numer NIP: 7792307840, REGON: 365194895, lub drogą elektroniczną na adres: biuro@gadgetvalley.pl, Wszelkie dane kontaktowe Administratora niezbędne do złożenia reklamacji, w tym adres poczty elektronicznej zamieszczone są również w Serwisie.
 8. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 9. dane kontaktowe Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
 10. określenie terminu nabycia Produktu, rodzaju oraz opis nieprawidłowości Produktu oraz okoliczności stwierdzenia wad,
 11. określenie żądania reklamacyjnego,
 12. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, reklamację Administrator zobowiązuje się rozpatrzeć niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.
 13. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust 7, może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni roboczych, zwłaszcza gdy, ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji, jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni.
 14. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym albo, jeżeli takiego adresu nie podano, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym lub zmieniony w toku korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 15. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator przystąpi do naprawy usterki lub wady w Produkcie lub zwróci koszty Produktu.
 16. Rękojmia z tytułu wad Produktów zostaje wyłączona.

Art. 12

Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik w czasie obowiązywania Abonamentu nie ma możliwości odstąpienia od umowy, chyba, że nastąpiło to z winy Administratora.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy można złożyć Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@gadgetvalley.pl lub listem poleconym na adres Administratora.
 3. Po otrzymaniu przez Administratora oświadczenia o wypowiedzeniu umowy usługa zostanie dezaktywowana na koniec wybranego okresu Abonamentowego.Minimalny czas trwania zobowiązań równoznaczny jest z wybranym pełnym okresem Abonamentowym dostępu do Serwisu.

Art. 13

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami powszechnie przyjętymi w Internecie, w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Zachowanie Użytkownika winno także być zgodne z niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownik wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim. Administrator nie może wyrazić zgody na dokonywanie czynności określonych w zdaniu powyższym w stosunku do danych lub ich przetworzeń otrzymanych od innych Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub osobę działającą w imieniu Użytkownika z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj lub ilość dokonanych Zamówień Produktów oraz za stosowanie porad udzielanych przez doradców indywidualnych. Porady te mają wyłącznie charakter poglądowy.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesioną przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników Serwisu. Zaprzestanie działalności Serwisu powiązane będzie ze zmianą lub rozwiązaniem umów na korzystanie z Serwisu łączących Administratora z Użytkownikiem.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub jego kontrahentami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.
 7. Administrator zastrzega, iż zakres Serwisu może być w każdej chwili zmieniony i aktualizowany przez Administratora z uwzględnieniem obowiązków Administratora wynikających z zawartych przez te podmioty umów z Użytkownikami. Administrator dołoży wszelkich starań, by informować na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. Administrator w miarę możliwości podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, występujące w urządzeniach elektronicznych, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają prawidłowe świadczenie usługi.
 9. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach Serwisu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usługi lub jej nieprawidłowe funkcjonowanie, spowodowane:
 11. specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami transmisji,
 12. mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet,
 13. innymi aspektami technicznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo dochowania należytej staranności w sposobie realizacji usług związanych z Serwisem.

Art. 14

Bezpieczeństwo danych

 1. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz danych udostępnionych w utworzonym Profilu przez Użytkownika odbywa się za zgodą Użytkownika.
 2. Administrator przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, dostępnym pod adresem gadgetvalley.pl/regulamin oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, dalej zwana „ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną”).
 3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej.
 4. Administrator gwarantuje pełną poufność danych wprowadzonych przez Użytkownika w związku z realizacją Zamówienia.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz może żądać zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia konta.
 6. Dokonując prawidłowej Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem. Powyższa zgoda obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.
 7. W trakcie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Serwis i Administratora w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis i Administratora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również zezwolenie na udostępniane przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celach określonych w niniejszym artykule oraz w celu realizacji umów zawartych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 9. Administratorem danych osobowych jest Anna Koronowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GadgetValley Anna Koronowska z siedzibą przy ul. 23 Lutego 4/6 lok. 27, 61-741 Poznań, Numer NIP: 7792307840, REGON: 365194895.
 10. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu ma charakter dobrowolny, jednakże jest to niezbędne w celu wykonania Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 11. Z uwagi na ust. 8 (powyżej), w przypadku nieudostępnienia albo usunięcia przez Użytkownika danych osobowych lub braku akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika.
 12. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
 13. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Art. 15

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności: : ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
 3. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@gadgetvalley.pl.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, regulaminów dodatkowych lub dodania dodatkowych warunków w każdej chwili, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.
 6. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 5 powyżej, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co może spowodować wygaśnięcie umowy między Administratorem a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia konta Użytkownika ze wszelkimi tymi konsekwencjami opisanymi w Regulaminie.
 7. Regulamin oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie oraz w odrębnych regulaminach, stanowią uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez strony (Administrator oraz Użytkownik) i regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.
 8. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami regulaminów korzystania z poszczególnych usług Serwisu pierwszeństwo znajdują postanowienia tych regulaminów.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Regulaminu lub dodatkowych warunków w osobnych regulaminach w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu lub dodatkowych warunków wchodzą w życie w terminie określonym w nowym Regulaminie, regulaminach dodatkowych lub dodatkowych warunkach, a w braku określenia takiego terminu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od ich opublikowania w ramach Serwisu.
 10. Aktualna wersja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dostępna pod następującym adresem: www.gadgetvalley.pl/regulamin/.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01 2017 r.

Pin It on Pinterest

Udostępnij
Krystian Koronowski GadgetValley